BAKIRKÖY ADALET SARAYI CUMUHRİYET SAVCILARI

S.N. ÜNVANI ADI & SOYADI
1 Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hakan AVŞAR
2 Cumhuriyet Savcısı Adnan ÇAVUŞ
3 Cumhuriyet Savcısı Ahmet AYKUŞ
4 Cumhuriyet Savcısı Ahmet AYVAZ
5 Cumhuriyet Savcısı Ahmet DEMİRHÜYÜK
6 Cumhuriyet Savcısı Ahmet KINAY
7 Cumhuriyet Savcısı Ahmet TOPALFAKIOĞLU
8 Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yaşar AL
9 Cumhuriyet Savcısı Aladdin ARKÇI
10 Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan GÜLDEMİR
11 Cumhuriyet Savcısı Ali Murat SOYLU
12 Cumhuriyet Savcısı Ali Osman CENGİZ
13 Cumhuriyet Savcısı Ali SAVARİ
14 Cumhuriyet Savcısı Ali YORULMAZ
15 Cumhuriyet Savcısı Alpaslan BAYRAKTAR
16 Cumhuriyet Savcısı ALPAY GÖÇMEN
17 Cumhuriyet Savcısı Atilla Fahri TÜFEKÇİ
18 Cumhuriyet Savcısı Aydın YILMAZ
19 Cumhuriyet Savcısı Ayhan ALTUN
20 Cumhuriyet Savcısı Bayram TURGUT
21 Cumhuriyet Savcısı Bilal BAYRAKTAR
22 Cumhuriyet Savcısı Bilge BOZCA
23 Cumhuriyet Savcısı Bilgin AKPINAR
24 Cumhuriyet Savcısı Bülent BAKİ
25 Cumhuriyet Savcısı Bülent BOZKURT
26 Cumhuriyet Savcısı Bülent DEMİRBİLEK
27 Cumhuriyet Savcısı Bülent GÜMÜŞ
28 Cumhuriyet Savcısı Cafer KOMAN
29 Cumhuriyet Savcısı Cahit ERDİL
30 Cumhuriyet Savcısı Cengiz Topel  ÇİFTCİOĞLU 
31 Cumhuriyet Savcısı Cevdet DOĞAN
32 Cumhuriyet Savcısı Cihan YILDIZ
33 Cumhuriyet Savcısı Engin YETİK
34 Cumhuriyet Savcısı Erdal ŞENOL
35 Cumhuriyet Savcısı Erol KÜTÜKÇÜOĞLU
36 Cumhuriyet Savcısı Ersoy ÜLGER
37 Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul SARIYAR
38 Cumhuriyet Savcısı Faysal AKPOLAT
39 Cumhuriyet Savcısı Fırat Sinan KANDEMİR
40 Cumhuriyet Savcısı Fuat ARI
41 Cumhuriyet Savcısı Gökhan ELMALI
42 Cumhuriyet Savcısı Gökhan SAYIN
43 Cumhuriyet Savcısı Habib Hüdai YALÇINTAŞ
44 Cumhuriyet Savcısı Haluk TEKİN
45 Cumhuriyet Savcısı Harun  ÖZCAN
46 Cumhuriyet Savcısı Harun YILMAZ
47 Cumhuriyet Savcısı Hasan CAN
48 Cumhuriyet Savcısı Hasan EKER
49 Cumhuriyet Savcısı Hikmet AKYOL
50 Cumhuriyet Savcısı Hüseyin AKÇAY
51 Cumhuriyet Savcısı Hüseyin PARLAKKILIÇ
52 Cumhuriyet Savcısı Hüseyin YILDIZ 
53 Cumhuriyet Savcısı İbrahim BAYTEKİN
54 Cumhuriyet Savcısı İbrahim KONUK
55 Cumhuriyet Savcısı İbrahim ÖCALAN 
56 Cumhuriyet Savcısı İmdat KAÇAN
57 Cumhuriyet Savcısı İsmail KOCAOĞLU
58 Cumhuriyet Savcısı İsmail ÖZMUTLU
59 Cumhuriyet Savcısı İsmail ŞAHİN
60 Cumhuriyet Savcısı Leyla Yılmaz ÇAVUŞOĞLU 
61 Cumhuriyet Savcısı Mehmet AYDOS
62 Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bakır ÖZKAN
63 Cumhuriyet Savcısı Mehmet BERK
64 Cumhuriyet Savcısı Mehmet ÇOBAN
65 Cumhuriyet Savcısı Mehmet DOĞAR
66 Cumhuriyet Savcısı Mehmet FIRAT
67 Cumhuriyet Savcısı Mehmet YILDIRMAZ
68 Cumhuriyet Savcısı Memet DORAN
69 Cumhuriyet Savcısı Mesut GENÇTÜRK
70 Cumhuriyet Savcısı Metin ARDA
71 Cumhuriyet Savcısı Metin ŞENTÜRK
72 Cumhuriyet Savcısı Muhammet MUTLU
73 Cumhuriyet Savcısı Muhittin BAYIRKÖYLÜ 
74 Cumhuriyet Savcısı Murat KESKİN
75 Cumhuriyet Savcısı Murathan BACARA
76 Cumhuriyet Savcısı Mustafa BOLAT
77 Cumhuriyet Savcısı Mustafa ERTÜRK
78 Cumhuriyet Savcısı Mustafa GÖKAY
79 Cumhuriyet Savcısı Mustafa GÜLSOY
80 Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal ÖZTÜRK
81 Cumhuriyet Savcısı Mutlu BERKMAN
82 Cumhuriyet Savcısı Nazmi GÜRSEL AKDARMA
83 Cumhuriyet Savcısı Nevin ÖZKAN
84 Cumhuriyet Savcısı Nihat ÇAKAR
85 Cumhuriyet Savcısı Nihat ERDEM
86 Cumhuriyet Savcısı Nihat ÖZTÜRK
87 Cumhuriyet Savcısı Oğuz PEKER
88 Cumhuriyet Savcısı Osman Nuri GÜLER
89 Cumhuriyet Savcısı Pircan Barut EMRE
90 Cumhuriyet Savcısı Rahmi TAN
91 Cumhuriyet Savcısı Rıdvan YILDIRIM
92 Cumhuriyet Savcısı Rifat ERTÜRKMEN
93 Cumhuriyet Savcısı Sabri YILMAZ
94 Cumhuriyet Savcısı Sait KARA
95 Cumhuriyet Savcısı Salih GÜNDEŞ
96 Cumhuriyet Savcısı Salih İlkin DOLUNAY
97 Cumhuriyet Savcısı Salih TÜRKYILMAZ
98 Cumhuriyet Savcısı Samet SÖYLEMEZ
99 Cumhuriyet Savcısı Selçuk CENGİZ
100 Cumhuriyet Savcısı Serdar UYANIK
101 Cumhuriyet Savcısı Serkan ŞAHİN
102 Cumhuriyet Savcısı Sinan Ali YAŞAR
103 Cumhuriyet Savcısı Sinan ÇOŞAR
104 Cumhuriyet Savcısı Sinan KORKUT
105 Cumhuriyet Savcısı Suat Baki BAŞKAN
106 Cumhuriyet Savcısı Süleyman TUTAL
107 Cumhuriyet Savcısı Şenol YILMAZ 
108 Cumhuriyet Savcısı Şeref TÜZÜN
109 Cumhuriyet Savcısı Şevket HAZAR
110 Cumhuriyet Savcısı Talip KALKAN
111 Cumhuriyet Savcısı Tamer CAN
112 Cumhuriyet Savcısı Tarık Dursun BENDEZ
113 Cumhuriyet Savcısı Tarık FIRAT
114 Cumhuriyet Savcısı Uğur BAŞAR
115 Cumhuriyet Savcısı Uğur Yaşar GÜNGÖR
116 Cumhuriyet Savcısı Vahit KAYADUMAN
117 Cumhuriyet Savcısı Vahit Kemal ESENGİN
118 Cumhuriyet Savcısı Yaşar GENÇ
119 Cumhuriyet Savcısı Yaşar Sadık TAŞKIN
120 Cumhuriyet Savcısı Yılmaz  KAYA
121 Cumhuriyet Savcısı Yılmaz AKTAŞ
122 Cumhuriyet Savcısı Yücel KÖKTÜRK
123 Cumhuriyet Savcısı Ziya KAVRUK